Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.zulana.pl prowadzonego przez Gamika Marek Szymanowski, ul. Kamykowa 41, 03-257 Warszawa, NIP 747 152 74 95.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.zulana.pl, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią̨ niniejszego Regulaminu.

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. DOSTAWA
 6. PŁATNOŚĆ
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. DANE OSOBOWE
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.zulana.pl za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Gamika Marek Szymanowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kamykowej 41, 03-257 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 747-152-74-95, REGON 147279152, adres poczty elektronicznej: shop@zulana.pl, numer telefonu: +48 600 800 384 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Gamika Marek Szymanowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kamykowej 41, 03-257 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 747-152-74-95 REGON 147279152, adres poczty elektronicznej: shop@zulana.pl, numer telefonu: +48 600 800 384 (opłata jak za połączenie -standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem. przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, świadczeniu usług drogą elektroniczną a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Gamika Marek Szymanowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kamykowej 41, 03-257 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 747-152-74-95 REGON 147279152, adres poczty elektronicznej: shop@zulana.pl, numer telefonu: +48 600 800 384 (opłata jak za połączenie standardowe, wg cennika właściwego operatora).

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter 

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. 

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: […] np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W przypadku firmy, Klient jest dodatkowo proszony o podanie nazwy firmy, adresu firmy oraz numeru NIP firmy. 

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. W cenę nie jest wliczone cło. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Dostawa i płatności" pod adresem: www.zulana.pl/dostawaiplatności

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola […] np. „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 1. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych (roboczych) licząc od dnia, w którym wpłata za zamówiony towar została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy lub firmy pośredniczącej w płatnościach on-line. W wyjątkowych sytuacjach takich jak święta, ferie czy wakacje termin realizacji zamówienia może przedłużyć się do 7-10 dni roboczych.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej, Europy, Ameryki Północnej (pozostałe kontynenty po uzgodnieniu warunków dostawy ze Sprzedawcą)

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Dostawa i płatności" pod adresem: www.zulana.pl/dostawaiplatności

 1. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu w zakładce "Dostawa i płatności" pod adresem: www.zulana.pl/dostawaiplatności oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl. 

6.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby odstąpić od Umowy sprzedaży, należy przesłać oświadczenia o odstąpieniu na adres: GAMIKA Marek Szymanowski, ul. Kamykowa 41, 03-257 Warszawa lub na adres shop@zulana,pl. Formularz odstąpienia od Umowy znajduje się w zakładce Zwroty i Reklamacje. 

7.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Kamykowa 41, 03-257 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@zulana.pl

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, iż wszystkie oferowane przez sklep internetowy www.zulana.pl towary są nowe i oryginalne i zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad. Wyjątek stanowią produkty, o których Sprzedawca informuje na stronie www.zulana.pl, że są towarem niepełnowartościowym i Klient kupuje je po obniżonej cenie.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: GAMIKA Marek Szymanowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kamykowej 41, 03-257 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 747-152-74-95 REGON 147279152, adres poczty elektronicznej: shop@zulana.pl.

9.2. Dane osobowe Klienta są otrzymywane i zbierane w wyniku rejestracji Klienta w sklepie internetowym w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży, zapisu do newslettera lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. Gamika Marek Szymanowski, w wyniku złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, zapisu do newslettera, otrzymuje od Klienta następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku firmy, Klient podaje nazwę, adres oraz numer NIP firmy. 

9.3. Klient ma prawo stałego dostępu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany, uzupełniania. (Dziennik Ustaw ust. z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

9.5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez firmy kurierskie w celu dostarczenia przesyłki (realizacja umowy). Dane są przekazywane do wybranego przez Gamika Marek Szymanowski przewoźnika. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przekazywanie danych do firmy kurierskiej w celu dostarczenia zamówienia. 

9.6. Gamika Marek Szymanowski przechowuje dane w związku z wykonywaniem umowy, celach marketingowych oraz wykonywania obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego, skarbowego. 

9.7. Klient ma prawo do zaprzestania przetwarzania przez Gamika Marek Szymanowski danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ust. z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr101 poz 926 ze zmianami).

9.8. Gamika Marek Szymanowski udostępnia dane osobowe następującym firmom w ramach współpracy:

- R2G Polska, F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

- DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution), 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

- UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3 

- DHL Express (Poland) Sp. 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 2

- TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o., 03-236 Warszawa, ul. Annopol 19, 

- Dreamcommerce S.A., (shoper.pl). 31-280 Kraków, ul. Władysława Łokietka 79,  

- Pantera Usługi Księgowe Monika Kowalska, 04-078 Warszawa, ul.G Garibaldiego 4

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.zulana.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek […] np. dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

10.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl