Regulamin Karty Podarunkowej

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

Wydawca – GAMIKA Marek Szymanowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kamykowej 41, 03-257 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,NIP 747-152-74-95 REGON 147279152 , adres poczty elektronicznej: info@zulana.pl, numer telefonu: +48 600 800 384 (opłata jak za połączenie -standardowe - wg. cennika właściwego operatora),  będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

Sklep Zulana - sklep interntowy www.zulana.pl

Karta Podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w sklepie Zulany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w w sklepie Zulany.

Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w sklepie Zulany.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie Zulany. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w sklepie Zulany w okresie ważności Karty Podarunkowej, ustalonej pomiędzy Nabywcą a Wydawcą. Standardowo Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej  aktywacji, chyba że Wydawca i Nabywca zgodnie ustalą inny termin ważności karty. 

 4. Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić poprzez przesłanie zapytania na adres info@zulana.pl. Po upływie określonego na karcie terminu ważności  Karta Podarunkowa traci ważność a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi.

5. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy.

6. Wydawca przyjmuje do realizacji Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności  karty. 

7. Karta Podarunkowa – podczas zakupu, zwrotu, reklamacji traktowana jest jak każdy inny towar zakupiony w sklepie Zulany.

8.  Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w sklepie Zulany.

 9. W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w sklepie Zulany  przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar lub uzupełni wartość aktywnej Karty Podarunkowej Użytkownika o kwotę stanowiącą równowartość ceny uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.

 10. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

11. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w sklepie internetowym Zulany www.zulana.pl  z towarów dostępnych w asortymencie sklepu, dostępnym w czasie dokonywania zakupu. Nie ma możliwości zamawiania towarów, które w momencie zakupy, nie są obecne w asortymencie sklepu. 

12. Karta Podarunkowa daje możliwość jednorazowego dokonywania zakupów w sklepie Zulany.

13. Karta obejmuje swoim zakresem produkt lub grupę produktową z asortymentu sklepu www.zulana.pl oraz  koszty dostarczenia zamówionego Towaru na wybrany przez Nabywcę adres, chyba że Nabywca i Wydawca postanowią inaczej.  

13. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce (w przypadku transakcji internetowych zwrotu na konto), gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

 14. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej lub poprzez przelew na konto.

15. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy  z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

16. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a.) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
b.) braku środków na Karcie Podarunkowej,

 c.) w przypadku transakcji internetowych Kartą Podarunkową posiadającą błędny nieczytelny lub sfałszowany kod autoryzacyjny.

 18. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 19. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika  przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Kamykowa 41, 03-257 Warszawa lub, jako dokument pdf,  na adres mailowy:info@zulana.pl.

20. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

21. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

22. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.zulana.pl. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

23. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

24. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.zulana.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.09.2015

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl